Quyền sở hữu trí tuệ

Tuyên bố các quyền sở hữu trí tuệ của Uniben đối với các đối tượng quyền thể hiện trên Website 

  • Website này và tất cả Nội dung của website, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung, thông tin, số liệu, văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh và mã code đều thuộc bản quyền của Uniben hoặc quyền sử dụng hợp pháp của Uniben. Bản quyền của Uniben được thể hiện trên Website bằng dòng chữ "2022 Bản quyền thuộc về Uniben”.

  • Bất kỳ tài sản trí tuệ được sử dụng trên Website này, bao gồm nhưng không giới hạn Nội dung Website, nhãn hiệu, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp, tên miền, đều thuộc quyền sở hữu của Uniben và được bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ .

  • Mọi hành động sử dụng các tài sản trí tuệ của Uniben, bao gồm nhưng không giới hạn hành động sao chép, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của Uniben đều được xem là hành động xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Uniben. Uniben có quyền yêu cầu Người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).