Chứng nhận

ISO 22000:2018 NUMBER: FSSC 783872

GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM - ISO 22000:2018 – SỐ FSSC 783872

ISO 22000:2018 NUMBER: FSSC 782103

GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM - ISO 22000:2018 – SỐ FSSC 782103

ISO 22000:2018 NUMBER: FSMS 750062

GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM - ISO 22000:2018 - SỐ: FSMS 750062

ISO 45001:2018 NUMBER: OHS 747115

GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP - ISO 45001:2018 - SỐ: OHS 747115