Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân

1.0 Mục đích

 • Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân này (“Chính sách”) cung cấp các thông tin liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân (DLCN) của các đối tượng theo quy định tại Mục 2 của Chính sách này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
 • Cho mục đích của Chính sách này, Công ty cổ phần Uniben (Uniben) là bên kiểm soát và/hoặc là bên kiểm soát và bên xử lý dữ liệu cá nhân, bạn là Chủ thể DLCN.
 • Xử lý DLCN là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới DLCN, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

2.0 Đối tượng xử lý DLCN

 • Người sử dụng gọi điện qua đường dây nóng của Uniben;
 • Người sử dụng gửi email liên hệ với Uniben qua địa chỉ: info@unibenfoods.com;
 • Người sử dụng đăng ký thông tin cá nhân để tạo tài khoản trên Website

3.0 Loại DLCN được xử lý

a. Người sử dụng gọi điện qua đường dây nóng của Uniben:

 • DLCN cơ bản: Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); Giới tính; Nơi ở hiện tại, địa chỉ liên hệ; Số điện thoại, Email (nếu có); Hình ảnh/video giải thích yêu cầu (nếu có), Lịch sử giao dịch, Lịch sử mua hàng; Các thông tin khác gắn liền với người sử dụng hoặc giúp xác định người sử dụng và không thuộc Dữ liệu cá nhân nhạy cảm dưới đây.

b. Người sử dụng gửi email liên hệ với Uniben qua địa chỉ info@unibenfoods.com:

 • DLCN cơ bản: Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); Giới tính; Nơi ở hiện tại, địa chỉ liên hệ; Số điện thoại; Địa chỉ email; Số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu (nếu có); Hình ảnh/video giải thích yêu cầu (nếu có); Lịch sử giao dịch, lịch sử mua hàng; Các thông tin khác gắn liền với người sử dụng hoặc giúp xác định người sử dụng và không thuộc Dữ liệu cá nhân nhạy cảm dưới đây.

c. Người sử dụng đăng ký thông tin cá nhân để tạo tài khoản trên Website:

 • DLCN cơ bản: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Số điện thoại; Địa chỉ email; Số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu; Các thông tin khác gắn liền với người sử dụng hoặc giúp xác định người sử dụng và không thuộc Dữ liệu cá nhân nhạy cảm dưới đây.

d. DLCN nhạy cảm: Uniben sẽ không thu thập DLCN nhạy cảm trừ trường hợp đặc biệt cần có thêm thông tin để xử lý.

4.0 Mục đích xử lý DLCN

a. Người sử dụng gọi điện qua đường dây nóng của Uniben:

 • Xác minh tính chính xác, đầy đủ của các thông tin được Chủ thể DLCN cung cấp.
 • Gửi thông tin liên lạc, trao đổi thông tin, duy trì mối quan hệ giữa các bên và xử lý các yêu cầu của Chủ thể DLCN.
 • Sử dụng, phân tích để phát triển, cung cấp, cải tiến nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ của Uniben.
 • Tiếp thị, cung cấp cho Chủ thể DLCN thông tin về sản phẩm của Uniben và các chương trình ưu đãi, khuyến mại.
 • Tuân thủ, thực hiện quyền, nghĩa vụ của Uniben đối với Chủ thể DLCN theo quy định của pháp luật và hợp đồng, thỏa thuận có liên quan.
 • Cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động của Uniben theo quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Cung cấp thông tin cho các nhà cung cấp dịch vụ, chuyên gia tư vấn, công ty bảo hiểm, ngân hàng, kiểm toán viên, và cố vấn cũng như các đại lý và/hoặc nhà thầu tương ứng của họ trên cơ sở cần biết để thực hiện dịch vụ cho Chủ thể DLCN và/hoặc Uniben.
 • Cho bên nhận chuyển nhượng thực tế hoặc tiềm năng đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của Uniben.
 • Tuân thủ pháp luật, các quy định, yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, thực thi pháp luật, quy định nội bộ của Uniben.
 • Cho bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Các mục đích khác mà Uniben cho là phù hợp tùy từng thời điểm.

b. Người sử dụng gửi email liên hệ với Uniben qua địa chỉ info@unibenfoods.com:

 • Xác minh tính chính xác, đầy đủ của các thông tin được Chủ thể DLCN cung cấp.
 • Gửi thông tin liên lạc, trao đổi thông tin, duy trì mối quan hệ giữa các bên và xử lý các yêu cầu của Chủ thể DLCN.
 • Sử dụng, phân tích để phát triển, cung cấp, cải tiến nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ của Uniben.
 • Tiếp thị, cung cấp cho Chủ thể DLCN thông tin về sản phẩm của Uniben và các chương trình ưu đãi, khuyến mại.
 • Đảm bảo an ninh công nghệ thông tin, quản lý tài nguyên và cải thiện trang web của Uniben.
 • Tuân thủ, thực hiện quyền, nghĩa vụ của Uniben đối với Chủ thể DLCN theo quy định của pháp luật và hợp đồng, thỏa thuận có liên quan.
 • Cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động của Uniben theo quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Cung cấp thông tin cho các nhà cung cấp dịch vụ, chuyên gia tư vấn, công ty bảo hiểm, ngân hàng, kiểm toán viên, và cố vấn cũng như các đại lý và/hoặc nhà thầu tương ứng của họ trên cơ sở cần biết để thực hiện dịch vụ cho Chủ thể DLCN và/hoặc Uniben.
 • Cho bên nhận chuyển nhượng thực tế hoặc tiềm năng đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của Uniben.
 • Tuân thủ pháp luật, các quy định, yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, thực thi pháp luật, quy định nội bộ của Uniben.
 • Cho bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Các mục đích khác mà Uniben cho là phù hợp tùy từng thời điểm.

c. Người sử dụng đăng ký thông tin cá nhân để tạo tài khoản trên Website:

 • Xác minh tính chính xác, đầy đủ của các thông tin được Chủ thể DLCN cung cấp.
 • Xác thực Chủ thể DLCN để Chủ thể DLCN có thể kích hoạt và truy cập tài khoản trên trang web của Uniben.
 • Gửi thông tin liên lạc, trao đổi thông tin, duy trì mối quan hệ giữa các bên và xử lý các yêu cầu của Chủ thể DLCN.
 • Sử dụng, phân tích để phát triển, cung cấp, cải tiến nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ của Uniben.
 • Tiếp thị, cung cấp cho Chủ thể DLCN thông tin về sản phẩm của Uniben và các chương trình ưu đãi, khuyến mại.
 • Đảm bảo an ninh công nghệ thông tin, quản lý tài nguyên và cải thiện trang web của Uniben.
 • Tuân thủ, thực hiện quyền, nghĩa vụ của Uniben đối với Chủ thể DLCN theo quy định của pháp luật và hợp đồng, thỏa thuận có liên quan.
 • Cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động của Uniben theo quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Cung cấp thông tin cho các nhà cung cấp dịch vụ, chuyên gia tư vấn, công ty bảo hiểm, ngân hàng, kiểm toán viên, và cố vấn cũng như các đại lý và/hoặc nhà thầu tương ứng của họ trên cơ sở cần biết để thực hiện dịch vụ cho Chủ thể DLCN và/hoặc Uniben.
 • Cho bên nhận chuyển nhượng thực tế hoặc tiềm năng đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của Uniben.
 • Tuân thủ pháp luật, các quy định, yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, thực thi pháp luật, quy định nội bộ của Uniben.
 • Cho bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Các mục đích khác mà Uniben cho là phù hợp tùy từng thời điểm.

5.0 Tổ chức, cá nhân được xử lý DLCN, thời điểm bắt đầu, kết thúc xử lý DLCN

 • Việc xử lý DLCN được thực hiện bởi Uniben, cán bộ, nhân viên Uniben, văn phòng đại diện, chi nhánh của Uniben, công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết của Uniben, và các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài liên quan đến mục đích sử dụng DLCN được nêu tại mục 4.0.
 • Việc xử lý DLCN bắt đầu từ khi thu thập DLCN cho đến khi hoàn thành các mục đích sử dụng DLCN được nêu tại mục 4.0

6.0 Cách thức xử lý DLCN

 • DLCN được thu thập trực tiếp từ Chủ thể DLCN hoặc thông qua bên thứ ba (bên cung cấp dịch vụ, đối tác, các nền tảng mạng xã hội..vv), các phương thức điện tử.
 • DLCN được xử lý bằng phương tiện điện tử, hoạt động của con người và các phương pháp khác không trái quy định pháp luật.
 • DLCN được lưu trữ phù hợp với mục đích xử lý DLCN theo quy định của pháp luật.

7.0 Quyền và nghĩa vụ của Chủ thể DLCN

 • Chủ thể DLCN có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật liên quan đến DLCN đã cung cấp cho Uniben. Trường hợp Chủ thể DLCN có bất kỳ câu hỏi hoặc có yêu cầu nào liên quan đến quyền của chủ thể dữ liệu hoặc việc xử lý DLCN của mình, vui lòng liên hệ Uniben theo thông tin dưới đây:
  Công ty cổ phần Uniben, Tầng 15, Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
  Người nhận: Nhân viên bảo vệ dữ liệu cá nhân
  Email: info@unibenfoods.com
 • Việc Chủ thể DLCN rút lại sự đồng ý của mình, yêu cầu xóa dữ liệu và/hoặc thực hiện các quyền có liên quan khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các dữ liệu cá nhân của mình có thể dẫn đến việc vi phạm các cam kết, hợp đồng, thỏa thuận giữa Chủ thể DLCN và Uniben và/hoặc xâm phạm đến các quyền của Uniben, và/hoặc cản trở Uniben thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với Chủ thể DLCN, và/hoặc nghĩa vụ của Uniben theo quy định của pháp luật. Do vậy, tuỳ thuộc vào bản chất yêu cầu của Chủ thể DLCN, Uniben sẽ xem xét, quyết định các biện pháp phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chấm dứt mối quan hệ có liên quan giữa Uniben và Chủ thể DLCN, đồng thời Uniben không phải gánh chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào phát sinh đối với Chủ thể DLCN có liên quan.

__________________________________

1Chủ thể DLCN có các quyền sau đây: (i) Quyền được biết; (ii) Quyền đồng ý; (iii) Quyền truy cập; (iv) Quyền rút lại sự đồng ý; (v) Quyền xóa dữ liệu; (vi) Quyền hạn chế xử lý dữ liệu; (vii) Quyền cung cấp dữ liệu; (viii) Quyền phản đối xử lý dữ liệu; (ix) Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; (x) Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại; (xi) Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Chủ thể DLCN có các nghĩa vụ sau đây: (i) Tự bảo vệ DLCN; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ DLCN của mình; (ii) Tôn trọng, bảo vệ DLCN của người khác; (iii) Cung cấp đầy đủ, chính xác DLCN khi đồng ý cho phép xử lý DLCN; (iv) Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ DLCN; (v) Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ DLCN và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ DLCN.