Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự làm ứng cử viên để trình ĐHĐCĐ bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS

1a. Thông báo ĐHĐCĐ 004.23.BOD

Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự làm ứng cử viên để trình ĐHĐCĐ bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS

1b. Văn bản đề cử ứng viên bầu TV HĐQT (Mẫu 1)

Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự làm ứng cử viên để trình ĐHĐCĐ bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS

1c. Sơ yếu lý lịch (Mẫu 2)

Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự làm ứng cử viên để trình ĐHĐCĐ bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS

1d. Bản công khai lợi ích liên quan (Mẫu 3)