Tài liệu và biểu mẫu Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên UNIBEN năm 2024

1. Thông báo mời họp

Tài liệu và biểu mẫu Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên UNIBEN năm 2024

2. Chương trình họp

Tài liệu và biểu mẫu Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên UNIBEN năm 2024

3. Mẫu giấy ủy quyền

Tài liệu và biểu mẫu Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên UNIBEN năm 2024

4. Thể lệ biểu quyết

Tài liệu và biểu mẫu Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên UNIBEN năm 2024

5. Thẻ biểu quyết

Tài liệu và biểu mẫu Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên UNIBEN năm 2024

6. Phiếu biểu quyết

Tài liệu và biểu mẫu Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên UNIBEN năm 2024

7. Báo cáo, Đề xuất của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Tài liệu và biểu mẫu Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên UNIBEN năm 2024

8. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát

Tài liệu và biểu mẫu Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên UNIBEN năm 2024

9. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ