Tài liệu và biểu mẫu Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên UNIBEN năm 2023

1. Thông Báo Mời Họp

Tài liệu và biểu mẫu Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên UNIBEN năm 2023

2. Chương trình phiên họp

Tài liệu và biểu mẫu Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên UNIBEN năm 2023

3. Giấy ủy quyền

Tài liệu và biểu mẫu Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên UNIBEN năm 2023

4. Thể lệ biểu quyết

Tài liệu và biểu mẫu Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên UNIBEN năm 2023

5. Thể lệ bầu cử

Tài liệu và biểu mẫu Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên UNIBEN năm 2023

6. Thẻ biểu quyết

Tài liệu và biểu mẫu Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên UNIBEN năm 2023

7. Phiếu biểu quyết

Tài liệu và biểu mẫu Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên UNIBEN năm 2023

8. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT

Tài liệu và biểu mẫu Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên UNIBEN năm 2023

9. Phiếu bầu cử thành viên BKS

Tài liệu và biểu mẫu Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên UNIBEN năm 2023

10. Báo cáo, đề xuất của HĐQT và BKS