Cập nhật tài liệu và biểu mẫu Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên UNIBEN năm 2023

Chương trình Phiên họp AGM năm 2023

Cập nhật tài liệu và biểu mẫu Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên UNIBEN năm 2023

Thể lệ biểu quyết

Cập nhật tài liệu và biểu mẫu Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên UNIBEN năm 2023

Phiếu biểu quyết

Cập nhật tài liệu và biểu mẫu Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên UNIBEN năm 2023

Phiếu bầu cử thành viên HĐQT

Cập nhật tài liệu và biểu mẫu Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên UNIBEN năm 2023

Phiếu bầu cử thành viên BKS