Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 13.02.2023

Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 13.02.2023

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 13.02.2023

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 13.02.2023