Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông và Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 14.09.2023

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 14.09.2023

Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông và Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 14.09.2023

Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 14.09.2023