Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên UNIBEN năm 2023

Nghị quyết AGM năm 2023

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên UNIBEN năm 2023

Biên bản họp AGM năm 2023