Hỗ trợ nông dân thực hiện VietGAP

UNIBEN HỖ TRỢ NÔNG DÂN THỰC HIỆN VIETGAP

Hỗ trợ nông dân thực hiện VietGAP

Con số